Polityka prywatności

Zapoznaj się z zasadami polityki prywatności naszej strony.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Definicje


ADMINISTRATOR  - FORUM NACZYNIAKI.PL z siedzibą we Wrocławiu przy ul. AL. Gen J. Hallera 43/6, 53-325 Wrocław.

DANE OSOBOWE - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

FORUM NACZYNIAKI.PL  ( Forum) – forma grupy dyskusyjnej, przniesiona do struktury stron WWW, która służy do wymiany informacji i składania zapytań. Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu.

RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

SERWIS - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi Forum pod adresem www.naczyniaki.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.   

REGULAMIN - Regulamin FORUM NACZYNIAKI.PL dostępny pod adresem Regulamin.

URZĄDZENIE - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

UŻYTKOWNIK  - osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania się do Forum. Użytkownikiem nie może być osoba poniżej 18 roku życia.

II. Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Ciechanowicz - Świeca, zwana dalej Administratorem. Administrator wyznaczył Katarzynę Talkowską - Szewczyk na Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodnaczyniakipl@gmail.com.

III. Zasady

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych uzyskanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.


IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z prawem w różnych celach. Poniżej wskazane są cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.


    W celu umożliwienia korzystania z Forum naczyniaki.pl Administrator przetwarza takie dane osobowe jak;

    Login
    Adres e-mail
    adres IP


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane w dalszej części Polityki prywatności RODO, z uwagi na zgodę Pani/Pana na zarejestrowanie się na Forum naczyniaki.pl


    Umożliwienie korzystania z forum naczyniaki.pl w celu uzyskania porady, a także w celu szkoleniowym tj. możliwości umieszczenia zdjęcia, wizerunku w materiałach szkoleniowych, naukowych omawianego przypadku.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, z uwagi na zgodę Pani/Pana, która została wyrażona poprzez zamieszczenie zdjęcia na Forum.


    W celu rozpatrzenia reklamacji Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

    imię i nazwisko
    adres e-mail
    nr telefonu ( jeśli podany)
    powód i dane przedmiotu reklamacji

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdyż Administrator realizuje nałożone na niego prawne obowiązki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Forum, ochrony dóbr osobistych użytkowników oraz zapewnienia przetwarzania zgodne z prawem.   

Jeśli zdecyduje się Pan/Pani na podanie również innych danych osobowych, to uznaje się, że wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie podanych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne do realizacji i zawarcia umowy wówczas w każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne.

    W celu udzielania odpowiedzi na skierowane pytania Administrator przetwarza:

    imię i nazwisko (jeśli podane)
    e-mail
    numer telefonu (jeśli podany)


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych danych.  Cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych do tego momentu (do momentu cofnięcia zgody) było nielegalne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przed uzyskaniem odpowiedzi spowoduje, że nie będę mogła udzielić odpowiedzi na zapytanie.


5.W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. w związku z realizacją prawa przysługujących podmiotom danych:

    dane pozwalające na niezaprzeczalne zidentyfikowanie osoby zgłaszającej wniosek.

Z uwagi na to, że przepisy RODO nakładają na Administratora określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z ciążących na nim z mocy prawa obowiązków oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. np. posiadanie informacji na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO.


6.W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza takie dane osobowe jak:

    imię i nazwisko,
    adres zamieszkania (jeśli podany)
    e-mail


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes tj. w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami zarówno uczestników forum, jak i osób trzecich.


7.W celu wykorzystania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza tekstowe informacje. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody tj. udzielenie jej przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies.

V. Pliki Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, które zapisywane są na telefonie, tablecie, komputerze lub też innym urządzeniu, z którego korzystamy przy wejściu na stronę. Mogą być one odczytane przez system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator np. Facebook, Google, Instagram.

2. Pliki cookies wykorzystane są w celu:

a) prawidłowego działania strony internetowej,

b) optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

c) tworzenia statystyk.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w takie sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszaniu w urządzeniu.

4. Więcej informacji o cookies znajduje się w Polityce cookies.


VI. Uprawnienia podmiotów danych


1. Administrator wskazuje, że posiada Pan/Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia danych – jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Państwa dane były nadal przetwarzane,

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją,

f) przenoszenia danych osobowych

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są  niezgodnie z prawem,


Przed wniesieniem skargi Administrator rekomenduje jednak rozważenie uprzedniego kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który – zgodnie z zakresem obowiązków wskazany, przez RODO 9 (art.39) – pełni m.in. funkcję punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz funkcję doradczą w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Prawa wskazane w ust. 1lit. od a do g realizuje się poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem maila: naczyniakipl@gmail.com.

3. Wskazać należy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach można zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Odmowa może nastąpić jedynie po szczegółowej i wnikliwej analizie zgłoszonego żądania i tylko wówczas, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi taka odmowa jest konieczna.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie .

VIII. Odbiorcy danych.

    Administrator w prowadzonej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co może związać się z koniecznością przekazania danych osobowych. Z uwagi na powyższe Państwa dane osobowe mogą być przekazane partnerom świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.


    Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów opisanych w pkt 1 powyżej, kieruje się  kryteriami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, a także dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych.


Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienia lub przekazania danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

IX. Okres przetwarzania danych


1.Pani/Pana dane są przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć określony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe są nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. W przypadku gdy na Państwa danych osobowych Administrator nie wykonuje żadnej innej operacji niż przechowywanie, to do momentu trwałego ich usunięcia lub zniszczenia są one zabezpieczone zgodnie z wewnętrznymi procedurami tak aby zapewniać im odpowiednią ochronę.

3. Poszczególne okresy przetwarzania danych osobowych:

a) przez okres aktywnego konta na Forum – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu umożliwienie korzystania z naczyniaki.pl,  

b) 4 lata lub 7 lat -  w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub do czasu prawomocnego (lub ostatecznego zakończenia postępowań), dla których te dane są niezbędne dla zapewnienia prawidłowości postępowania

c) do czasu cofnięcia zgody – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody.

X. Postanowienia końcowe


1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Administrator zastrzega prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, a także ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności Administrator poinformuje na stronie internetowej www.naczyniaki.pl  w sposób widoczny i zrozumiały.

4. W serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żadnej sposób przez niego nadzorowane. Takie strony powinny posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

5. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 09-04-2021 roku.

 

 

Nie masz jeszcze konta? Utwórz konto lub Zaloguj się