Regulamin strony

Zapoznaj się z regulaminem naszej strony internetowej.

REGULAMIN FORUM NACZYNIAKI.PL


ZASADY OGÓLNE


§1.

1.Warunkiem korzystania z Forum naczyniaki.pl zwanego dalej Forum jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu („Regulamin”) oraz Polityką Prywatności.

2. W przypadku braku akceptacji ww. dokumentów, należy niezwłocznie zaprzestać korzystania z Forum i je opuścić.

3. Właścicielem Forum i jego Administratorem jest
Justyna Ciechanowicz-Świeca, email:naczyniakipl@gmail.com

4. Forum jest w chwili obecnej działalnością typu non profit, tak więc nie uzyskuje żadnych korzyści materialnych z tytułu zawartych na nim informacji.

5. Istnieje możliwość wsparcia działalności strony przy użyciu zakładki "Wesprzyj nas". Zgromadzone w ten sposób fundusze będą w całości przeznaczone na utrzymanie i prowadzenie strony naczyniaki.pl

6. Forum dyskusyjne służy wymianie poglądów i opinii wszystkich Członków Forum.

           

§2.

1.Użytkownikiem jest każda osoba odwiedzająca stronę www.naczyniaki.pl,  jednakże pełnoprawnym Użytkownikiem, mającym możliwość uzyskania dostępu, staje się każda pełnoletnia osoba, która dokonała rejestracji i ma możliwość zalogowania.

2. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

§3.
Właściciel Forum w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Forum.

§4.

Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Forum nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Właściciela do ich użytkowania przez Użytkowników.

§5.

1.Korzystanie z Forum nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Jakiekolwiek działanie Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.

2. Naruszeniem zasad Regulaminu będzie również publikowanie treści związanych z popełnieniem, próbą popełnienia lub przygotowaniem do popełnienia czynu zabronionego.

3. Właściciel nie świadczy usługi archiwizacji ani przechowywania treści pochodzących od Użytkowników.

§6.

1. Za treść publikowanych na Forum informacji odpowiadają tworzący je Użytkownicy.

2. Założyciele Forum nie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane treścią postów w szczególności naruszających prawa autorskie osób trzecich oraz prawa pokrewne.

3. Na zgłoszenie Poszkodowanych wskazane informacje mogą zostać usunięte.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu należy wysłać na adres email; naczyniakiplpoczta@gmail.com


ZASADY REJESTRACJI I UŻYTKOWANIA


§7.

1.Rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby działalności Forum (o ile takie dane zamieścił w swoim profilu)

2. Nowy Użytkownik,  ma możliwość, w trakcie  rejestracji, wyboru nazwy Użytkownika. Zalecane jest aby nazwa nie wywoływała negatywnych skojarzeń.

3. Użytkownik na powinien przekazywać hasła osobom trzecim.4. Zaleca się  używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta. Hasło:

a) musi się składać z co najmniej 8 znaków;

b) nie może być zbyt powszechne np. ciąg liczb 1,2,3, ciąg znaków xxx, imiona, kraje;

c) musi różnić się od loginu i maila.

 5. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na  Forum, Użytkownik będzie mógł  uzupełnić  szczegółowe informacje w swoim profilu. Odpowiedzialność za treść udostępnianych informacji spoczywa po stronie Użytkownika. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa Forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta bez wcześniejszego powiadomienia..

 

§8.

1. Administracja Forum składa się z założycieli (administratorów) oraz moderatorów wybranych przez założycieli spośród ochotników.

2. Moderatorem wybranej części Forum może zostać każdy ochotnik, który zostanie zaakceptowany przez założycieli. Podstawowe kryteria wyboru moderatora to jego aktywność na forum, sumienność oraz obiektywizm.

3. Moderatorzy mogą także zostać odwołani ze swoich funkcji, o ile zdaniem założycieli Forum nie wypełniają odpowiednio swoich zadań.

4. Decyzje moderatorów mogą być zaskarżone do założycieli Forum poprzez ich zgłoszenie na adres mailowy naczyniakipl@gmail.com.

  §9.       
1. Użytkownik zobowiązuje się do nie publikowania  obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, czy zawierających groźby wpisów, a także innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem.        
2. Naruszanie powyższych zasad i publikowanie tzw. informacji niechcianych zostanie uznane jako rażące naruszenie Regulaminu i w zależności od nasilenia ukarane w następujący sposób:
a) usunięcie niechcianej informacji  

b) ostrzeżenie dla Użytkownika

c) usunięcie i/lub blokada Użytkownika.

 §10.
1. Wszelkie skargi i uwagi na temat treści zawartych na Forum można zgłaszać do moderatorów poszczególnych działów lub, jeśli nie ma takowych do administratorów.  
2. Forum NIE odpowiada za treści opublikowane przez osoby trzecie.      
3.  Osoby nagminnie zakładające tematy czy piszące posty które kolidują z celem forum będą wyłączane z udziału w nim.           

REGULACJA DOTYCZĄCA ODPOWIEDZI LEKARZY

§11.

1. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów z uwagi na ich świadczenie pomocy przez Internet nie zastąpią wizyty lekarskiej, podczas której prowadzona jest dokumentacja lekarska, przeprowadzane jest badanie lekarskie, szczegółowy wywiad z pacjentem i pełna diagnostyka.

2. Udzielane informacje i/lub odpowiedzi lekarzy lub specjalistów stanowią jedynie informację poglądową (mającą na celu zastąpienie ewentualnych poszukiwań w literaturze medycznej określonych problemów medycznych, w celu łatwiejszego i szybszego dostępu do informacji) niewiążącą użytkownika w żaden sposób i niemogącą decydować o zasięgnięciu lub niezasięgnięciu porady lekarskiej.

§12

1. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę lekarza lub specjalisty oraz zgodnie z etyką zawodową.

2. Wszelkie odpowiedzi lekarzy lub specjalistów będą redagowane z możliwie największym stopniem szczegółowości, jednakże z uwzględnieniem faktu, iż lekarz lub specjalista nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.

§13.

Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, sposobu leczenia, wyboru terapii wskazanych na Forum powinny być poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem.

§14.

Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

§15.

Możliwość zadawania pytań lekarzom i ekspertom została zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Redagując i wysyłając pytanie użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

WARUNKI TECHNICZNE

§16.

1. Warunki techniczne, jakie muszą być spełnione do rejestracji i korzystania z Serwisu i Usług, to: dostęp do przeglądarki na dowolnym urządzeniu oraz dostęp do internetu, dla poprawnego działania strony zaleca się włączenie Java Script

REKLAMACJE

§17.

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Forum Użytkownik może zgłaszać do Administratora poprzez wiadomość email wysłaną na adres naczyniakipl@gmail.com .2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.


ZMIANY W REGULAMINIE


§18.

1. Założyciele Forum zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Treść regulaminu w swojej aktualnej formie jest opublikowana zawsze w pierwszym wątku tematycznym forum naczyniaki.pl

Nie masz jeszcze konta? Utwórz konto lub Zaloguj się